การผลิตปศุสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การผลิตปศุสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีอายุครบ ๔๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้คณะกรรมการ   บริหารฯ และมวลสมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีแค่พระบาทสมเด๊จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดทำหนังสือเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “การผลิตปศุสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เขียนโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์ นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา 

File name Download
เนื้อในการผลิตปศุสัตว์.pdf
Powered by JU Download