สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

69/1 กรมปศุสัตว์่ ถ.พญาไท แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-2513745

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.