นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

คุณสุเทพ วงศ์รื่น

 

อุปนายกสมาคมฯ

                                  คุณทศพร ศรีศักดิ์       คุณศุภชัย อังศุภากร

                                 ศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์       ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด

 

กรรมการกลาง

    คุณจันทรา กอนันทา  คุณวีระ วิวิตรกุล คุณประเสริฐ ทองกิตติกุล

คุณกมล ริมคีรี  คุณวันชัย อัศวยิ่งเจริญสุข  คุณธวัช กิตติบัญชากุล  คุณสินชัย เรืองไพบูลย์

คุณประเสริฐ โพธิ์จันทร์ คุณสมศักดิ์ ฤทธิ์จรุง ดร.ระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์

 

เลขาธิการ

คุณกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์

รองเลขาธิการ

ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

 

เหรัญญิก

คุณสุวัจน์ พันธุ์เสือ

รองเหรัญญิก

คุณเยาวลักษณ์ เลไพจิตร

 

ปฏิคม

คุณยุทธนา สุบรรณภาส

รองปฏิคม

ดร.เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์

 

ประชาสัมพันธ์

คุณสาโรจน์ เจียระคงมั่น

รองประชาสัมพันธ์

คุณจักรภพ บุญกว้าง

 

นายทะเบียน-สมาชิกสัมพันธ์

รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร

รองสมาชิกสัมพันธ์

คุณกมล ฉวีวรรณ

 

สวัสดิการ

ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ

รองสวัสดิการ

ดร.พงศ์ธร คงมั่น

 

หารายได้

คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ 

รองหารายได้

คุณพลณพัทธ์ วิรุฒอรรถพงษ์ คุณนิเวศน์ บุญมา คุณโดม มีกุล

คุณสุรศักดิ์ วิทยามาศ คุณศุภชัย กัลยา คุณวันชัย อัศวยิ่งเจริญสุข

 

วิชาการ

ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น คุณจินตนา อินทรมงคล คุณกิตติ กุบแก้ว รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล

ดร.กัลยา บุญญานุวัตร ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คุณกมล ฉวีวรรณ

ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช ดร.พงศ์ธณ คงมั่น ดร.ศิวพร แพงคำ คุณทวีพร เรืองพริ้ม

 

กรรมการที่ปรึกษา

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณบดีคณะเกษตร มก. คุณมยุรฉัตร นาทวรทัต ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์

ศ.เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา ดร.นรสีห์ ตระกูลช่าง ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์

ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ นายศิริ ชมชาญ ดร.สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คุณทองทวี ดีมะการ

คุณสารกิจ ถวิลประวัติ คุณจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ คุณศิริวัฒน์ อินทรมงคล คุณประจิตต์ อุดหนุน คุณเอนก บุญหนุน

คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม

คุณจินตนา วงศ์นากนากร ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง

คุณวิชัย คณาธนะวนิชย์ คุณนลิน เหล่าวรวิทย์

 

ผู้แทนภาคกลาง

หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล มก. หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กพส. มก.

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง สจล.

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มธ.


ผู้แทนภูมิภาค

ประธานสาขาภาคเหนือ ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานสาขาภาคใต้