รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรงเรือนระบบ Evaporative Cooling
ที่อยู่
15/126 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
08-1855-2843
แฟกซ์
0-2541-6439
อีเมล
pongsapipatana@yahoo.com
ประวัติ
  1. ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการจัดการในกิจการไก่ครบวงจร
  2. ที่ปรึกษาด้านระบบ Evap และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
  3. กรรมการบริหารสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
  4. สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตสภา