รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ที่อยู่
155/18 ถ.คลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์
08-3325-2536
แฟกซ์
0-5335-7601
อีเมล
ja.sanchai@gmail.com
ประวัติ
  1. รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
  2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. อดีตหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่