รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สัตว์ปีกเศรษฐกิจ (ไก่เนื้อ ไก่ไข นกกระทา เป็ดเนื้อ เป็ดไข่)
ที่อยู่
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
08-1806-2410
แฟกซ์
0-2579-8525
อีเมล
agrspi@ku.ac.th
ประวัติ
  1. รองคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
  2. ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. สอนและวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก เป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ กว่า 80 เรื่อง