ข่าวแวดวงปศุสัตว์

ด้วยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
“นักสัตวบาลศาสตร์” รุ่นที่ 9