ตามที่สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมเสนอรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทต่างๆ 
สมาคมสัตวบาลฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่นในประเภทต่าง ๆ
สำหรับพิธีมอบโล่รางวัล จะจัดเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลายลงและสามารถรวมกลุ่มบุคคลได้ ซึ่งจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนในโอกาสต่อไป

ประกาศเกียรติคุณ นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ ) และผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย ประจำปี 2563

 

ประกาศเกียรติคุณ นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ) ประจำปี 2563 

 

ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเชิดชูเกียรติ และ รางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563