ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา

ลงนามถวายพระพร

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9  The 9th National Animal Science Conference of Thailand 2020 (NASCoT2020) ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่

 

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วนมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการเตรียมรับมือกับ 4 ข้อ ต้องรู้ ป้องกัน‘ไวรัส COVID-19’

ขอเชิญร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16 และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16 และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QRcode ได้เลย

ในภาพอาจจะมี อาหาร

 


ในภาพอาจจะมี ข้อความ

เรียน     สมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์จะขอเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น. ณ เจ้าพระยาบอลรูน ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รายละเอียดดังวาระการประชุมดังนี้

           วาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ                                               

          วาระที่ ๒     พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐        

          วาระที่ ๓     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑                            

          วาระที่ ๔     พิจารณารับรองงบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๑  

          วาระที่ ๕     พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๒                             

          วาระที่ ๖     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          วาระที่ ๗     การเลือกตั้งนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

          วาระที่ ๘     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้แจ้งลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ ทางโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๓๗๔๕ หรือ ๐๘-๗๗๑๐-๗๔๓๗ หรือโทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๗๔๕ หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 

ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวบาล-สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย

และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 8

และการประชุมภาคีเครือข่ายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ จะจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “หยุดปฏิชีวนะ : สัตวบาล จัดการได้” พร้อมกันนี้ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 

 

ด้วย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จํากัด กําหนดจัดงาน “ประชุมวิชาการทางเทคนิคชั้นสูงสําหรับ อุตสาหกรรมสุกร, สัตว์ปีก และโคนม หรือ PPDFA 2018” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ งานประชุมวิชาการทางเทคนิคชั้นสูงนี้เป็นงานสัมมนาภาษาอังกฤษทั้งหมด และใช้เวลาประชุม 3 วัน โดยมีการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของแต่ละอุตสาหกรรมมากกว่า 90 รายจากทั่วโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาการ จัดการ, โภชนาการ, สัตวแพทย์ และการผสมพันธุ์สัตว์ มาร่วมให้ข้อมูลความรู้ งานวิจัย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ทํางานใน อุตสาหกรรมปศุสัตว์

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ Pig Focus Asia หรือ Poultry Focus Asia 2018 (3 วัน) ท่านละ 22,750 บาท Dairy Focus Asia (2 วัน) ท่านละ 16,000 บาท ทั้งนี้รวมถึงช่วง Coffee Break อาหารกลางวันตลอดการประชุม และเอกสารการประชุมทั้งหมด รวมถึงผู้ที่เป็นสัตวแพทย์ไทยยังสามารถรับคะแนน CE Credit ได้จากงานประชุมครั้งนี้ด้วย

สําหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://ppdfa2018.com/

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง