ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก 2 อาทิตย์ ณ กรุงเทพฯ เต็มอิ่มกับ 3 วันเพื่อการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแบบตัวต่อตัวในเอเชีย งาน VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) ที่จัดร่วมกับงาน Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีกำหนดจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2565
เวลา 15:30 - 16:30 น.
ณ ห้องประชุมหมู่บ้าน 9 อารยธรรม สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทางสมาคมขอความกรุณาท่านสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่าง
 
การประชุมวิชาการป​ศุสัตว์นานาชาติ " 19 AAAP Animal Science Congress (AAAP 2022) "  
Theme: Animal Production for Human & Nature  ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2565

 

===สัมมนาวิชาการออนไลน์ ====


หัวข้อ Update สุดๆ ในเรื่อง "Strategies to reduce feed cost and improve animal production"

Link ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPKSDvfl0AaXZFrpgzrEMO_OCCI27Za8_bU1cN10zsHz3Cg/viewform 

=======================

"เมื่อผู้บริโภค ต้องมาถึงจุดที่อะไรก็แพง แต่ผู้ผลิตกลับต้องแบกต้นทุนที่แพงกว่าเดิม" แล้วต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นอย่างไร??????
ศุกร์ 20 พฤษภาคม 65 พบกันในงานสัมนาวิชาการออนไลน์ ด้านโภชนศาสตร์สัตว์

========================


แล้วพบกันครับ

#IANU
#KU
#Animalnutrition
#Animalfeed

ประกาศ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง "รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จากกองทุน ดร.วิบูลย์ ลาภจตุพร บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ปี ๒๕๖๕" 
 
ขอเชิญชวน ชาวสัตวบาล ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ และร่วมแสดงความความยินดีกับนักสัตวบาลดีเด่น
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 13:00 - 15:00 น.
ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทางสมาคมขอความกรุณาทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่าง
****กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565****
 
ขอเชิญสมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
....................................
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 15:00 - 16:00 น.
ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
.....................................
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทางสมาคมขอความกรุณาท่านสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่าง
 
****กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565****
 

ตามที่ภาครัฐมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายใน ค.ศ. 2065 โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขและรับมือปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมเลี้ยงปศุสัตว์ ได้จัดงานสัมมนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์" ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต และร่วมหาแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต(ฝ่ายเกษตร)และผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO/IFAD/WFP ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึง "แนวโน้มความต้องการสินค้าปศุสัตว์ในอนาคตและมาตรการการค้าในสหภาพยุโรป" นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ "ความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจปศุสัตว์ไทย"โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) "บทบาทและแนวทางของกรมปศุสัตว์ในการส่งเสริมปศุสัตว์สีเขียว" โดย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ และ "ศักยภาพของ มจธ. ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์" โดย ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และรศ. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

 ข้อมูลจาก : ThaiPR.net