วารสารสัตวบาล ฉบับที่ 126

วารสารสัตวบาล ฉบับที่ 126
  • รายงานความก้าวหน้า พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....
  • การเลี้ยงไก่เนื้องเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Broiler Management)
  • รูปแบบจีโนไทป์ของยีน GHR ในโคลูกผสมพื้นเมืองไทย
  • ผลของการใช้เทคโนโลยีความดันสูงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูแช่เย็น

             >>>อ่านในรูปแบบ Online<<<

File name Download
สัตวบาล 126.pdf
Powered by JU Download