รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์
ที่อยู่
2759 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์
08-1622-1459, 0-2653-4473
แฟกซ์
0-2653-4473
อีเมล
pjungsiriwat@yahoo.com
ประวัติ
  1. รับราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2515
  2. ปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ การแปรรูปน้ำนม