รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผลิตสัตว์ปีก
ที่อยู่
76/168 ซอยม.เกื้อกูล ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์
08-6810-9396, 0-2504-8046-7
แฟกซ์
0-2503-3578
อีเมล
sirilag@hotmail.com
ประวัติ
  1. ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2525-2526 3.นักวิจัย Department of Poultry Science, Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2547-2548