รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง การผลิตสัตว์ปีกและสุกร
ที่อยู่
123/679 หมู่บ้านมอดินแดงเหนือ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์
0-4320-2809
แฟกซ์
0-4320-2362
อีเมล
terkha@kku.ac.th
ประวัติ
  1. อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2523-ปัจจุบัน
  2. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2540-2549
  3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน