การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2562

    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสมาคมสัตวบาลฯได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งได้จัดประชุมสัญจร ณ กลุ่มบริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ถ.พระราม ๒ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่ผ่านมา มีการเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการสมาคมซึ่งในการประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญอยู่หลายวาระ และเมื่อเสร็จกิจจกรรมในช่วงบ่าย คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง นายกสมาคมสัตวบาลฯ ได้มอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกแก่ ดร.วิบูลย์ ลาภจตุพร เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้ทางสมาคมสัตวบาลฯได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของท่านในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา