โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever)

 

ภาพจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) เป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นเนื่องจากไม่พบการระบาด ของโรคนี้ในประเทศไทย หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร เป็นอย่างมากเพราะในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้ในการป้องกันโรค หลังจากมีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรค ดังกล่าว เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ภายในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อน กับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค อีกทั้งมีความเสี่ยงจากคน เช่น สัตวแพทย์ นักวิชาการ ผู้ที่ไปศึกษาดูงานหรือทำงานในฟาร์มสุกรในประเทศที่มีการระบาดหรือมีความเสียงสูงที่จะมีการระบาดของ ASF ซึ่งหากเชื้อโรคดังกล่าวมีการแพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกรอย่างสูง นั้น 

           ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และสร้างความเสียหายจากโรคดังกล่าว จึงมีการเตรียมแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเเนวเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รายละเอียดดังนี้

          1. หากมีการเดินทางกลับจากประเทศที่พบการระบาดหรือประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้มีการพักร้อนอย่างน้อย 5 วันก่อนเข้าฟาร์ม

          2. ปฏิบัติตามการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มอย่างเข้มงวด

          3. หากพบสุกรมีอาการสงสัยตามนิยามของโรคในฟาร์ม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>   http://www.dld.go.th/th/images/stories/hotissue/asf/ContingencyPlanAndCPG.pdf

 

แหล่งที่มา : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์