รายงานสรุป การทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .....  อ่านรายละเอียด

ผลการทำประชาพิจารณ์บนเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2560 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2560..... ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม