สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2519 และในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นเกียรติอันสูงสุด นำมาซึ่งความภูมิใจแก่มวลสมาชิก และก่อให้เกิดขวัญกำลังใจที่จะดำเนินงานเพื่อส่วนรวม ตลอดจนประเทศชาติ สืบไป และหนึ่งในบทบาทสำคัญของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ก็คือ การมอบรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการปศุสัตว์ไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และวงการสัตวบาลของประเทศไทย โดยในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับคัดเลือกนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2559 ประกอบด้วย

                                                                                                            นายสารกิจ ถวิลประวัติ                         ประธานกรรมการ
                                                                                                            รศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ                    กรรมการ
                                                                                                            รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู                        กรรมการ
                                                                                                            นายธวัช กิตติบัญชากุล                         กรรมการ
                                                                                                            รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ               กรรมการ
                                                                                                            รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง                          กรรมการ
                                                                                                            รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส                    กรรมการ
                                                                                                            นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์                   กรรมการและเลขานุการ
                                                                                                            ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2559 มีทั้งหมด 8 คน ดังนี้

นักสัตวบาลดีเด่น สายวิชาการ
ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รศ.ดร.โอภาส พิมพา

นักสัตวบาลดีเด่น สายวิชาชีพ
นายจำลอง เติมกลิ่นจันทร์
ดร.สัจจา ระหว่างสุข

ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
นายสุพจน์ ศรีนิเวศน์

รางวัลเชิดชูเกียรติ
นายอรรณพ อัครนิธิยานนท์
นางกัญญา ปัญญาชาติรักษ์
นายพงษ์ชัย ภู่พิพัฒนา