ด้วยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร์” รุ่นที่ 9 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ  นั้น  ทางคณะกรรมการจัดการอบรมหลักสูตรนักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้รับแจ้งจากผู้สมัครหลายท่านว่า ในช่วงเวลานี้มีความไม่สะดวกหลายประการ เช่น ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติทำให้สภาวะอากาศแปรปรวน ประกอบกับได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์เป็นกรณีพิเศษ ทำให้ผู้ที่จะเข้าอบรมซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำฟาร์ม ไม่สามารถเข้าออกฟาร์มได้เหมือนสภาวะปกติ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาตามรายงานของคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมฯแล้ว มีมติให้เลื่อนการอบรมครั้งนี้ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และขออภัยผู้สมัครทุกท่านที่ต้องเลื่อนการอบรมไปอย่างไม่มีกำหนด อนึ่งท่านที่ชำระค่าอบรมฯไปแล้ว ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯเพื่อขอรับเงินคืนได้เต็มตามจำนวนต่อไป โทร 087-7107437 หรือ 02-2513745