สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "นักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ 9"
หลักสูตรประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร์” มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทุกเรื่องที่ นักสัตวบาลควรทราบ และได้แบ่งวิชาที่อบรมออกเป็น 2 กลุ่ม 5 หมวดวิชา ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มวิชาบังคับ มี 2 หมวดวิชา คือ
         1.1 หมวดความรู้ทั่วไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
               1.1.1 สถานการณ์ปศุสัตว์ (เรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน) และการอภิปรายพิเศษ (ถ้ามี)
               1.1.2 ธุรกิจ การเงิน และการบริหารกิจปศุสัตว์
               1.1.3 กฎระเบียบข้อบังคับ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานฟาร์ม GMP HACCP และ ISO
               1.1.4 การค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงทางการค้าและปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
         1.2หมวดความรู้พื้นฐาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานที่นักสัตวบาลทุกคนควรทราบและสามารถนำไปใช้กับการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท เช่น สรีรวิทยาประยุกต์พันธุศาสตร์
และการคัดพันธุ์ อาหารสัตว์และการจัดการโรงงานอาหารสัตว์ การสุขาภิบาลฟาร์มและการป้องกันโรค หลักการจัดการสภาวะแวดล้อมและการกำจัดของเสียหลักการ และ
การจัดการระบบ Evap. การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์ หลักการข้อมูลสารสนเทศน์ และการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น

กลุ่มวิชาที่ 2 เป็นกลุ่มวิชาเลือก มี 3 หมวดวิชา คือ
         2.1 หมวดวิชาสัตว์เคี้ยวเอื้อง
         2.2 หมวดวิชาสุกร
         2.3 หมวดวิชาสัตว์ปีก
เป็นหมวดวิชาที่กล่าวถึงเทคนิคและการจัดการผลิตสัตว์ระดับฟาร์มทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและ/หรือด้านปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 20 - 30 ปี

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร และ กำหนดการอบรม