นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการตรวจประเมินระบบด้านความปลอดภัยอาหารของหน่วยงานกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety of the Republic of Korea :MFDS) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในประเทศไทยช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 เกาหลีใต้มีความเชื่อมั่นในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของไทยได้คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องหลักความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกของไทย ซึ่งเป็นที่ต้องการและนำเข้าเป็นอันดับ 1 ในเกาหลีใต้ นั้น
ล่าสุดวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นี้ กรมปศุสัตว์ ประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain (Agreement on the Electronic Exchange of Health Certificates Using the Blockchain System) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเป็นการนำร่องการออกใบรับรองสุขอนามัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งการลงนามข้อตกลงนี้เป็นการนำร่องแห่งแรกในประเทศไทยของสาธารณรัฐเกาหลีใต้
โดย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้มีการลงนามผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ในข้อตกลงการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain (Agreement on the Electronic Exchange of Health Certificates Using the Blockchain System) ระหว่างกรมปศุสัตว์
ประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลีใต้
โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนฝ่ายไทยและ นางสาวคิม ยู มิ (Kim Yoo Mi) อธิบดีจาก Imported Food Safety Policy Bureau ผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โพร้อมด้วยสักขีพยานเพื่อร่วมเป็นเกียรติ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ วิวิธเกธยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว นายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และกองสารวัตรและกักกัน
 
 
โดยการทำข้อตกลงการทำใบรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ เพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกเรื่องการรับส่งใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าปศุสัตว์จากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคเกาหลีใต้ได้ให้ความชื่นชอบ ซึ่งในปี 2564 สาธารณรัฐเกาหลีได้มีการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีปริมาณการนำเข้ากว่า 35,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,995 ล้านบาท
 
" กรมปศุสัตว์ ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำความตกลงร่วมกันกับทางสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นับเป็นการพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของสองประเทศ ต้องขอขอบคุณทางสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เชื่อมั่นและร่วมพัฒนายกระดับบริการในการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้านสินค้าปศุสัตว์ และสัญญาว่าจะรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตสินค้าและส่งสินค้าที่มีคุณภาพดีที่ดีที่สุดมาให้ผู้บริโภค โดยจะขยายผลความร่วมมือด้านปศุสัตว์ไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป"
 
ข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ