พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อย ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.25 น. ด้วยมติเห็นด้วย 236 คะแนนเสียง จากจำนวนผู้ลงมติ 240 คน ไม่มีคนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง