วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022) เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้น และช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้มั่นคง โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ Mr.Sonevilay Nampanya Livestock Development Officer องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ นายพีระ ไชยรุตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

                นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนมโดยในปี 2565 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า EnjoyDairy” ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์การบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนม ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกได้รับความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมอนามัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายภาคีต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียน สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชนได้เข้าร่วมอย่างมากมาย เช่น การออกบูธจำหน่ายสินค้าของบริษัทห้างร้านต่างๆ สาธิตการทำเมนูจากนมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม กิจกรรมถ่ายภาพหรือวีดีโอคู่กับนมหรือผลิตภัณฑ์นมโพสต์และแชร์ลุ้นรับนมดื่มฟรี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมราคาพิเศษผ่านโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมอภิปรายให้ความรู้เรื่องนมในหัวข้อต่างๆ เป็นต้น

             

  

ข้อมูล/ข่าว : กรมปศุสัตว์