นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า “ ในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในด้านวิชาการเพื่อให้บุคลากรขององค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยกรมปศุสัตว์จะให้การสนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการ นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ในทุกมิติ ให้กับบุคลากรขององค์การคลังสินค้า”
 
ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์และการตลาดสินค้าปศุสัตว์ของประเทศได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การคลังสินค้าได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์) เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนายกระดับตลาดกลางโคกระบือในจังหวัดสุรินทร์ให้ได้มาตรฐาน
 
พร้อมกับได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (อบต.สลักได) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนายกระดับและขยายโรงชำแหละโคกระบือและห้องรักษาอุณหภูมิให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อรองรับการส่งออก และความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาในการจัดหาอาหารเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือด้วย
 
“การถ่ายทอดความรู้นั้นรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการควบคุมคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) การแปรรูปสินค้าด้านการปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า) การบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ระบบการขนส่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ เป็นต้น
 
รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ การบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าด้านการปศุสัตว์ให้แก่ประเทศได้มากขึ้น”
 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้ยุทธศาสตร์ “แก้มลิง++” และ “ตลาดนำการผลิต” ในการสนับสนุนสินค้าภาคการเกษตร
 
 
ข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจ