เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ครั้งใดให้มองหาสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK

 

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์