ภายหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทั้งผู้ประกอบการที่มาจัดแสดงภายในงาน ตลอดจนผู้เข้าชมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ความปลอดภัยด้านสุขภาพ คุณภาพการจัดงาน ล้วนไม่เอื้อต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพียงพอให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงาน

งาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 เปลี่ยนกำหนดการจัดงานเป็น วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยยังคงมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคงเดิมที่มุ่งเน้นธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ สุขภาพและโภชนาการของสัตว์ จัดโดย VICTAM และ VIV ทั้งนี้ทีมผู้จัดงานเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ของโรคจะดีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของการจัดงาน www.victamasia.com และ www.vivhealthandnutrition.nl