ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกท่าน ร่วมส่งบทความวิจัยทั้งในรูปแบบภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯครั้งนี้

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีนับว่า เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวเกษตร เนื่องจากเป็นวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบเนื่องจากที่สามบูรพาจารยแ์ห่งการเกษตรอันได้แก่ ท่านอาจารย์คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ท่านอาจารย์คุณหลวงอิงคศรีกสิการและท่านอาจารย์คุณพระ ช่วงเกษตรศิลปการ