ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

รายละเอียดและใบสมัครฝึกอบรม

งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวชิราณุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

ขอเชิญมาร่วม ช็อป ชม ชิม แชะ ที่งาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ... จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559  ในงานพบกับสินค้ามากมาย จากผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ

 

บริษัทลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ได้จัดสัมมนาเรื่อง “ น้ำ จุดเริ่มต้นของสุขภาพสัตว์”

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้ำในฟาร์มให้เหมาะสมแก่คนในวงการปศุสัตว์ 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบอลล์รูท โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญ สมัครลงทะเบียนเข้างาน ICoMST ครั้งที่ 62  

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมสวิวโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 

ชม ชิม เนื้อโคนมขุน และขอเชิญร่วมเสวนา "เนื้อโคนมขุน..โอกาสและความพร้อมในวิกฤตโคเนื้อขาดแคลน"

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกท่าน ร่วมส่งบทความวิจัยทั้งในรูปแบบภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯครั้งนี้

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีนับว่า เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวเกษตร เนื่องจากเป็นวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบเนื่องจากที่สามบูรพาจารยแ์ห่งการเกษตรอันได้แก่ ท่านอาจารย์คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ท่านอาจารย์คุณหลวงอิงคศรีกสิการและท่านอาจารย์คุณพระ ช่วงเกษตรศิลปการ