ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครขอรับทุนการศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาด้านการสัตวบาล ปี 2565 ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาด้านการสัตวบาลในสถาบันการศึกษาภาครัฐ

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจส่งบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในโครงการรับนักเรียนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญเข้าร่วมจัดการเสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤติ นมร้อน นมเย็น สะท้อนคุณภาพนมไทย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live และ ZOOM Cloud Meetings

แถลงการณ์สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งนายกสมาคม"

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล นักสัตวบาลดีเด่น

เตรียมตัวให้พร้อมกับ V-Connect แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งเอเชีย ระหว่าง 22-24 ก.ย. 2564 นี้

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ร้ายแรงโรคระบาด ใครช่วยได้ ??” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ( Facebook Live และ Youtube Live)

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ -  ประวัตินักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา

 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือกับ ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย

จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ

“Digital technology adoption in livestock production: Driving New S-Curve for Competitiveness "