เรียน     สมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์จะขอเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น. ณ เจ้าพระยาบอลรูน ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รายละเอียดดังวาระการประชุมดังนี้

           วาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ                                               

          วาระที่ ๒     พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐        

          วาระที่ ๓     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑                            

          วาระที่ ๔     พิจารณารับรองงบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๑  

          วาระที่ ๕     พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๒                             

          วาระที่ ๖     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          วาระที่ ๗     การเลือกตั้งนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

          วาระที่ ๘     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้แจ้งลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ ทางโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๓๗๔๕ หรือ ๐๘-๗๗๑๐-๗๔๓๗ หรือโทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๗๔๕ หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ