ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติ นักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2561

สมาคมสัตวบาลแห่งในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดให้มีการมอบโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นประเภทต่างๆ และรางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2561 ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเสนอ ชื่อ พร้อมประวัติและรูปถ่าย บุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ  ส่งมายังสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ( E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )  ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-Mail ของผู้เสนอ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

สแกนเพื่อดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มใบสมัคร