เรียน สมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีความประสงค์จะขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๔.๑๕ น.
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
รายละเอียดดังวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมสัตวบาล
              แห่งประเทศไทยฯ ประชุมเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐
วาระที่ ๔ พิจารณารับรองงบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๐
วาระที่ ๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๑
วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้แจ้งลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้
ทางโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๓๗๔๕ หรือ ๐๘-๗๗๑๐-๗๔๓๗ หรือโทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๗๔๕ หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ด้วย จักขอบคุณยิ่ง