สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ จะจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “หยุดปฏิชีวนะ : สัตวบาล จัดการได้” พร้อมกันนี้ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

กรุณา Scan QR Code

เพือลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561