สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จะจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15  ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย (BTS ราชเทวี) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักสัตวบาล/สัตวศาสตร์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ/แลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิดซึ่งกันและกัน รับทราบความเคลื่อนไหวในวงการปศุสัตว์ และแนวความคิดเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักสัตวบาล เกษตรกรผู้ที่มีผลงานและทำคุณประโยชน์แก่วงการปศุสัตว์ กิจกรรมจะประกอบไปด้วย พิธีมอบโล่นักสัตวบาลดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย รางวัลเชิดชูเกียรติ ชมวีดีทัศน์ สดดุดี 9 สิงหาคม "วันนักสัตวบาล" การเสวนาพิเศษ การประชุมสามัญประจำปี และ การเลือกตั้งนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

               สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนนักสัตวบาล/สัตวศาสตร์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 และ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมสัตวบาล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในเวลา 11.30 -12.30 น.

     

                                    

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ

และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี