ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ...

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....  อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....   แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

 

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นภายในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการแสดงความคิดเห็น