สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ฯ จะจัดให้มีการมอลโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นประเภทต่างๆ ประจำปี 2559 ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ  ขอเชิญชวน ร่วมเสนอ ชื่อ พร้อมประวัติและรูปถ่าย บุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ ดังหลักเกณฑ์ ส่งมายังสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ฯ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 10  มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-Mail ของผู้เสนอ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

 

 

 

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และ แบบฟอร์มเสนอชื่อนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2559