ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญท่านที่สนใจ และเกี่ยวข้องในด้านการผลิตปศุสัตว์ สัตวแพทย์ และชีววิทยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว


โดยสามารถลงทะเบียนและส่งต้นฉบับบทความวิจัยได้ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560

ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
www.agri.kps.ku.ac.th/ansc2017
หรือติดต่อทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม