ติดต่อสอบถามขูอมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จ. นครปฐม

โทร 034-351-892 โทรสาร 034-281-428