สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 8.00-16.00 น.
ณ ห้องบอลล์รูท โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้