สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดตั้งกองทุนที่ชื่อว่า “กองทุน ดร.วิบูลย์ ลาภจตุพร บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด เพื่อการศึกษาวิชาการด้านการสัตวบาล” เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ศึกษาวิชาการด้านการสัตวบาลในสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยไม่มุ่งหมายสิ่งตอบแทน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม