ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ.2565 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักสัตวศาสตร์เกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "Smart Agriculture for Better Life" ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองรับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล กำหนดเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และได้กำหนดโครงการการรับเข้านักเรียนในระบบ TCAS รอบที่ 1 : Portfolio ในโครงการรับนักเรียนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยรับนักเรียนสายสามัญ (วิทย์-คณิต) ที่มีเกรด วิทย์-คณิต เฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.50 และเกรดเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.50

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจโครงการดังกล่าว ได้ส่งบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้าร่วมโครงการฯ มายังสมาคมสัตวบาลฯ โดยกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งมายังสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ( สำหรับ TCAS รอบที่ 1) และจะแจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร