สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญเข้าร่วมจัดการเสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤติ นมร้อน นมเย็น สะท้อนคุณภาพนมไทย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live และ ZOOM Cloud Meetings

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จะส่ง Link Zoom ให้ผู้ลงทะเบียน 3-5 วัน ก่อนวันจัดเสวนาทาง E-mail ของท่าน
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail ก่อนส่งข้อมูลการลงทะเบียน