แถลงการณ์
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งนายกสมาคม"