สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล นักสัตวบาลดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ทุกท่าน