สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะจัดให้มีการมอบโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นประเภทต่างๆ ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 17
ประมาณเดือนตุลาคม 2564 ตามที่เคยจัดเป็นประเพณีมาประกอบด้วย


                                                                  1)  รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ
                                                                  2)  รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาชีพ
                                                                  3)  รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
                                                                  4)  รางวัลเชิดชูเกียรติ
                                                                  5)  รางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น


สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเชิญชวนให้ร่วมเสนอชื่อ พร้อมประวัติและรูปถ่ายบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ


ส่งมายังสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ชื่อเรื่องเสนอชื่อนักสัตวบาลดีเด่น 2563)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564


โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรสของผู้เสนอ เพื่อความสะดวกในการติดต่อด้วย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 02-2513745 หรือ 087-7107437

 

                                                                                                                             

                                                              หลักเกณฑ์ และ แบบฟอร์มเสนอชื่อ                                   รายชื่อนักสัตวบาลดีเด่นอดีต - ปี 2561