ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9
The 9th National Animal Science Conference of Thailand 2020 (NASCoT2020)
ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่

ภายใต้แนวคิด “ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน” (Achieving Sustainable Livestock with Knowledge and Creative Thinking)

พบกับผู้บรรยายรับเชิญพิเศษ
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ
ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี พ.ศ.2539 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานได้ที่ : http://nascot2020.com/ 

• ส่งต้นฉบับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2564
• แจ้งผลการพิจารณาบทความผ่าน Website ภายใน 15 พฤษภาคม 2564
• วันสุดท้ายของการลงทะเบียนแบบ Early bird 15 พฤษภาคม 2564
• วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและชำระเงินแบบปกติ 10 มิถุนายน 2564

อัตราค่าลงทะเบียน
• ข้าราชการ/บุคคลทั่วไป Early bird 3,000 บาท / ปกติ 3,500 บาท
• นิสิต นักศึกษา Early bird 2,000 บาท / ปกติ 2,500 บาท
• นิสิตนักศึกษา/บุคคลทั่วไป (กรณีไม่เสนอผลงาน) 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 0-4422-4378 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.