นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 1/2564

โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ในการนี้มีนายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย นิติกรชำนาญการ ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป