ขอเชิญสมาชิก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 -14.30 น.

ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562