ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ