สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวน อบรมด้านวิชาการสัตวบาล เรื่อง "เจาะลึกโรงเรือนอีแว๊ปวิถีใหม่" ( Evaporative cooling house in new normal ) ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านสามารถลงทะเบียน ผ่าน QR-Code ได้เลยครับ

ค่าลงทะเบียนท่านล่ะ 4,000 บาท
สนับสนุน 10,000 บาท ติดโลโก้ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งบุคลากรอบรมฟรี 1 ท่าน