กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุนของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ที่มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการขอความร่วมมือดังกล่าว สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีมาตรการและแนวทางดังนี้

1. สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนให้อยู่ที่พักไม่ให้กลับต่างจังหวัด ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work from Home) เพื่อลดการระบาด และชะลอการแพร่เชื้อของโรคโควิท 19 โดยให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยประสิทธิภาพเท่าเดิมเสมือนการปฏิบัติงานปกติ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสมาคมฯ การส่งงานสามารถส่งงานได้ตามวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นที่เห็นตามสมควร
3. ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสามารถมาปฏิบัติงานที่สมาคมฯ ได้ทันที
4. การติดต่อสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สามารถติดต่อ
นายณัฎฐปวีร์ ศรีใจวงศ์ (แพท) ผู้จัดการสมาคมฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7365241 หรือ 087-7107437
Line ID : patthapavee
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.