ภายใต้แนวคิด “ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นำปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน” (Achieving Sustainable Livestock with Knowledge and Creative Thinking)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานได้ที่ : http://nascot2020.sut.ac.th/

• ส่งต้นฉบับบทความวิจัย 1 มีนาคม – 16 เมษายน 2563
• แจ้งผลการพิจารณาบทความผ่าน Website ภายใน 15 พฤษภาคม 2563
• วันสุดท้ายของการลงทะเบียนแบบ Early bird 15 พฤษภาคม 2563
• วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและชำระเงินแบบปกติ 10 มิถุนายน 2563

อัตราค่าลงทะเบียน
• ข้าราชการ/บุคคลทั่วไป Early bird 3,000 บาท / ปกติ 3,500 บาท
• นิสิต นักศึกษา Early bird 2,000 บาท / ปกติ 2,500 บาท
• นิสิตนักศึกษา/บุคคลทั่วไป (กรณีไม่เสนอผลงาน) 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 0-4422-4378 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.